Betalingstermijn factuur MKB-leverancier max. 60 dagen

Betaaltermijnen  langer dan 60 dagen van de baan voor grote ondernemingen

Op 1 juli 2017 is de wet tot het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Eerder zijn al pogingen ondernomen om betaaltermijnen terug te schroeven, onder meer door middel van de Europese richtlijn ‘late betalingen’ die in Nederland in 2003 is ingevoerd. Dat heeft echter niet tot de gewenste verkorting van de betaaltermijnen. Wat brengt deze nieuwe wet nu met zich mee?

Groottecriteria

De wet komt erop neer dat geen uiterste dag van betaling kan worden overeengekomen van meer dan 60 dagen na de factuurdatum als de schuldenaar een grote onderneming is en de schuldeiser (leverancier, dienstverlener) een eenmanszaak of een micro-, kleine of middelgrote rechtspersoon is. Wanneer is een onderneming nu een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming? Dat blijkt uit onderstaande tabel:

 

Criteria Micro Klein Middelgroot Groot
Waarde van de activa volgens balans <€350.000 < €6.000.000 <€20.000.000 >€20.000.000
Hoogte van de netto-omzet in een boekjaar <€700.000 < €12.000.000 <€40.000.000 >€40.000.000
Gemiddeld aantal werknemers in een boekjaar <10 <50 <250 >250

 

Een onderneming valt in de categorie micro, klein, middelgroot of groot als de onderneming gedurende twee aaneengesloten boekjaren voldoet aan tenminste twee van de drie criteria uit de relevante categorie. Deze groottecriteria zijn ontleend aan en komen overeen met de groottecriteria in het jaarrekeningenrecht.

Betaaltermijn

Concreet betekent dit dat een eenmanszaak of een rechtspersoon die micro, klein of middel is, zich ertegen kan verzetten wanneer een grote onderneming een betaaltermijn wenst af te spreken die langer is dan 60 dagen. Sterker nog, zelfs indien de schuldeiser zich dan niet verzet, dan geldt de overeengekomen betaaltermijn die langer is dan 60 dagen niet. De betaaltermijn wordt dan automatisch 30 dagen. Overschrijding van de toepasselijke betaaltermijn betekent dat de schuldenaar de zogenaamde wettelijke handelsrente verschuldigd wordt. Op dit moment bedraagt de wettelijke handelsrente 8 % per jaar. De (kleinere) schuldeiser kan desnoods in rechte aanspraak maken op de betaling van die rente. Voor grote ondernemingen betekent dit dat het in beginsel weinig zin heeft om betaaltermijnen overeen te komen die langer zijn dan 60 dagen. Zij lopen dan immers het risico dat de (kleinere) schuldeisers in rechte betaling vorderen van die wettelijke handelsrente en dergelijke vorderingen liggen op het eerste gezicht voor toewijzing gereed. Indien en voor zover bijvoorbeeld algemene inkoopvoorwaarden van grote ondernemingen een betalingstermijn voorschrijven langer dan 60 dagen, dient dit te worden aangepast om ervoor te zorgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de vanaf 1 juli geldende wetgeving.

De wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten die op of na 1 juli 2017 zijn aangegaan. Voor overeenkomsten die op 1 juli 2017 al bestonden geldt dat de wetgeving daarop van toepassing wordt na verloop van 1 jaar, te weten vanaf 1 juli 2018.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? BDO beschikt over een uitgebreid team juridisch specialisten die u bij de naleving van deze komende wetgeving kunnen ondersteunen.

Bron: BDO Nederland