Nota arbeidsvoorwaarden 2018: Werken aan balans en innovatie

 

Jaarlijks presenteren de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, waarin zij de aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief verwoorden.
In de Arbeidsvoorwaardennota 2018 wordt speciaal aandacht gevraagd voor drie onderwerpen:

  • investeren in modernisering van arbeidsvoorwaarden en in gezonde arbeidsverhoudingen
  • maatwerkafspraken over langer doorwerken en afspraken over de eigen regie van werknemers over hun inzetbaarheid
  • passende loonafspraken die aansluiten bij de (bedrijfs)resultaten.