Tekort technici groeit ondanks succes Techniekpact

PERSBERICHT

 

Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen: de werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst.

De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl 34% en vmbo-tl 36% studiejaar 2012-2013), zien we hier nu weer een duidelijke stijging van het aandeel bètatechniek gediplomeerden: vmbo-gl 40% en vmbo-tl 41% (studiejaar 2015-2016). In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%; de grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3: 18% (2013-2104) naar 29% (2016-2017). In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bètatechnische hbo-studie gestegen van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In de bètatechnische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36% ten opzicht van 34% in 2013-2014.

Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van 10 jaar geleden zien we hier nog altijd een dalende trend. Regionaal zijn betrokken partijen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor het in stand houden van het vmbo techniekonderwijs. Gezamenlijk onderzoeken ze nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Ingezet wordt op een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van verschillende gepersonaliseerde leerstijlen aan de leerlingen.

Toenemend tekort aan vakkrachten

Door de aantrekkende economie zien we dat met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal de behoefte aan goed opgeleide vakkrachten weer toeneemt. Ook in het onderwijs is er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. Verwacht wordt dat, door de groeiende rol van technologie in andere sectoren zoals de zorg de vraag naar technici de komende jaren nog verder zal toenemen. De instroom in de bètatechnische opleidingen zorgt op dit moment nog onvoldoende voor een passend antwoord op de vraag. Ondanks dat dit jaar meer mannen met een technische opleiding ook daadwerkelijk in een technisch beroep zijn gaan werken (57% in 2016 t.o.v. 52% in 2013), kiest nog altijd een derde van de technisch geschoolde mannen en 64% van de vrouwelijke technici voor een niet-technisch beroep.

Lage werkloosheid onder technici

De werkloosheid onder technici is het afgelopen jaar (2016 – bron UWV) aanzienlijk afgenomen: van 6,3% in 2015 tot 5,1% in 2016. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4%. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren. Door regionale en sectorale samenwerking zetten partners van het Techniekpact zich ervoor in deze krapte aan te pakken via onder andere Servicepunten Techniek om via om- en bijscholing mensen weer naar werk, en van werk-naar-werk te begeleiden.

Regionale samenwerking

Door de integrale aanpak van het Techniekpact is een ‘mechanisme’ van regionale samenwerking ontstaan. Regionaal, sectoraal en nationaal weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter te vinden; Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. En ondersteunen de technische O&O fondsen werknemers in de techniek in het verwerven en ontwikkelen van vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt.

 

Noot voor redactie

Voor inhoudelijke vragen over het Techniekpact of het opvragen van een persfoto kunt u terecht bij Erica Wortel, e.wortel@deltapunt.nl of 06-21165822.

 

Voor vragen aan de betrokken bewindspersonen kunt u terecht bij de woordvoerders:

Dit jaar wordt de Monitor voor het eerst aangeboden in een digitale en interactieve omgeving. Via de website www.techniekpactmonitor.nl vindt u de cijfers op landelijk en regionaal niveau en kunt u zelf aan de slag door juist die filters te gebruiken die voor u van belang zijn. De grafieken kunt u vervolgens opslaan als afbeelding (JPEG/PNG) of PDF, downloaden als CSV-bestand of printen. De opgevraagde data zijn met bronvermelding te publiceren.

 Over het Nationaal Techniekpact 2020

Het Nationaal Techniekpact 2020 is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het heeft tot doel het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel terug te dringen door de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren voor techniek te interesseren. In het Techniekpact staan 12 doelen die gezamenlijk zijn afgesproken door het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De uitvoering van het Techniekpact vindt plaats binnen de vijf landsdelen, en de regio’s daarbinnen, op basis van één of meerdere regionale Techniekpact-agenda’s. Iedere regio heeft namelijk een andere dynamiek en arbeidsmarktproblematiek. Het doel van het Techniekpact is dat de uitvoering aansluit bij de ambities van de regio. Alleen zo kan ook de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt én het behouden van voldoende werkgelegenheid binnen de technische sector optimaal worden georganiseerd.

www.techniekpact.nl