DBCA register en certificering commissioning specialisten

DBCA register en certificering commissioning specialisten Door: FHI

De DBCA heeft in de afgleopen periode grote stappen gezet in de realisatie van het persoonsregister voor commissioning specialisten, managers en autoriteiten. Gezamenlijk met Sertum en de DBCA werkgroep certificering is hard gewerkt aan het inrichten van het persoonsregister. Sertum heeft als doel het continu verbeteren van het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer. De deskundigheid van de onderhoudsprofessionals die in het Sertum register zijn ingeschreven wordt gewaarborgd op basis van de per register geldende competentieomschrijvingen. Sertum is daarmee de uitgelezen organisatie om het DBCA commissiongs-register te faciliteren en gezamenlijk met de DBCA te beheren.

Het DBCA commissioning register is ingericht op drie niveaus :
1. Cx Specialist
2. Cx Manager
3. Cx Autoriteit

Cx Specialist
De basis registratie in het DBCA commissioning register is de Cx Specialist, de Commissioning Specialist die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis om de juiste vorm van commissioning te selecteren ten behoeve van de betreffende technische installaties in de gebouwde omgeving en kan in een voorliggende situatie (bijv. nieuwbouw, bestaande bouw, BREEAM, LEED etc.) de keuze beargumenteren en adviseren aan de opdrachtgever. De Commissioning Specialist is in staat om het commissioningplan op te stellen en de hiervoor benodigde commissioningactiviteiten te selecteren. Deze functionaris voert zelfstandig commissioning activiteiten uit en/of stuurt het commissioning team aan bij de uitvoering van de commissioning activiteiten. De Commissioning Specialist controleert en accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde commissioning-activiteiten. Tevens is de Commissiong Specialist in staat om een commissioning rapportage op stellen.

Inschrijven in dit persoonsregister is mogelijk na het succesvol afronden van de TVVL opelding Commissioning Specialist. Wanneer de kandidaat beschikt over het certificaat of diploma TVVL Commisioning Specialist is inschrijving mogelijk.

Cx Manager & Cx Autoriteits
Momenteel werkt de DBCA werkgroep certificering aan de omschrijving, werkzaamheden en competenties ten aanzien van de Cx Manager en de Cx Autoriteit. In de op 30 juni gepubliceerde BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is een verwijzing opgenomen naar het persoons register van de DBCA. De verwijzing vergroot het draagvlak ten aanzien van commissiong en de bewustwording over de nut en noodzaak van commissioning.

Naar verwachting is het mogelijk om in het vierde kwartaal van dit jaar de eerste Commissioning Specialisten en Commissioning Managers te registreren in het persoonsregister.

Voor meer informatie over het register kunt u contact opnemen met het secretariaat van de DBCA via 0334657507 of door het sturen van een email.
Voor informatie over de TVVL commissioning opleidingen kunt u contact opnemen met TVVL via 088 401 06 00 of door het sturen van
een email.

Stakeholders DBCA

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) is sinds 2013 een erkende non-profit instantie. De DBCxA heeft de structuur van een platform en is een naar “buiten” gerichte organisatie die de acceptatie en toepassing van commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland bevordert. Dit betekent onder andere dat vraag en aanbod van commissioning diensten goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Het succes van commissioning is voor een groot deel afhankelijk van een goede match tussen aanbieder en opdrachtgevers. De DBCA wil enerzijds de aanbodzijde ondersteunen in het professionaliseren van haar taken omdat deze een kritische succesfactor is en anderzijds de vraagzijde ondersteunen door bundeling van de partijen die hieraan een bijdrage leveren.

De Dutch Building Commissioning Association (DBCxA) wil dat commissioning in Nederland geaccepteerd wordt als een efficiënte methode voor prestatieborging. Het platform vervult een toonaangevende rol bij de ontwikkeling van commissioning diensten door te concretiseren, te inspireren en te verbinden. De stakeholders van de DBCA ondersteunen deze missie:
ISSO, beter weten, beter bouwen
NVDO, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud
NVBV, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging
VLA, Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparatuur
DGBC, Dutch Green Building Council
FEDEC, Federatie van Energieconsultants
FHI Gebouw Automatisering
FME, Federatie Metaal Elektro
VCCN, Vereniging Contamination Control Nederland
TVVL, Kennisplatform Installatietechniek
Rijksvastgoedbedrijf
Techniek Nederland

Apparaten