Hoezo garantie?

Hoezo garantie?

Door: FHI, federatie van technologiebranches

Levert een bedrijf producten, dan is het met de levering nog niet gedaan. Bepaalde verplichtingen blijven doorlopen. Uit de wet vloeit voort dat de koper recht heeft op garantie. In inkoopvoorwaarden staan vaak strengere, in verkoopvoorwaarden juist minder strenge garantiebepalingen. Een overeenkomst tot levering van een zaak eindigt pas nadat al die verplichtingen zijn geëindigd. En wanneer is dat dan?

Looptijd wettelijke garantie niet geregeld in Nederland

In Nederland is de wettelijke garantie anders geregeld dan in de ons omringende EU-landen. In de ons omringende landen is de looptijd van de garantie bij wet bepaald, doorgaans twee jaar. Maar bij ons niet. In Nederland is dus geen algemene wettelijke garantietermijn. Indien niets is geregeld tussen partijen kan de te leveren garantie zomaar korter of juist veel langer zijn dan de hiervoor genoemde twee jaar. Ook is mogelijk dat (meestal) verkoper garantie helemaal uitsluit.

Hoe lang is de garantieperiode dan in Nederland?

In Nederland kunnen partijen een concrete garantietermijn overeenkomen van bijvoorbeeld 1 maand op consumables en 2 jaar op overige producten. Doen zij dat niet, dan vallen zij terug op de wettelijke bepalingen.

In de wet is geregeld dat een geleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Maatgevend is wat koper mocht verwachten aangaande de eigenschappen van de zaak. Daarbij is de aard van de zaak van belang maar ook bijvoorbeeld mededelingen van de verkoper en de inhoud van de overeenkomst. Dus heeft verkoper in een e-mail verklaard dat de aangeboden niveausensor tenminste 0,1% nauwkeurig de waterstand buitengaats van de zeesluisdeuren gedurende 10 jaar zal aangeven, ijs en weder dienende, dan mag koper daarop vertrouwen. Is de sensor na 6 jaar minder nauwkeurig geworden dan heeft hij, ook na 6 jaar in beginsel recht op garantie.

Wanneer blijkt dat de onnauwkeurigheid het gevolg is van het met een schroevendraaier bewerken van het meetmembraam om een woeste waterpok te verwijderen, dan is sprake van een defect door onoordeelkundig gebruik en heeft koper geen recht op garantie.

Maar wanneer de koper de sensor wél oordeelkundig gebruikte en er juist sprake is van een garantiegevalletje, dan dient verkoper op eigen kosten voor herstel te zorgen. Maar let op, koper hoeft er niet beter van te worden. De sensor repareren of vervangen voor een goed werkend exemplaar van eveneens zes jaar voldoet.

Hoe zit dat met halffabricaten en ingebouwde producten?

Het bovenstaande leidt ongetwijfeld tot veel geschillen wanneer een gekocht product wordt ingebouwd in een grotere installatie. Dan is vaak niet eenvoudig te zien wat de oorzaak is van het niet goed functioneren. Hier komt de noodzaak van goede algemene voorwaarden om de hoek. In de overeenkomst en in de algemene voorwaarden kunnen partijen namelijk hun eigen garantiebepalingen opnemen. Daarmee stellen zij de wettelijke bepalingen buiten werking (bij B2B).

INKOOPvoorwaarden versus VERKOOPvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zullen bepalen dat het gekochte geschikt moet zijn voor het door koper beoogde doel en gebruik en dat koper daar zelf maar onderzoek naar moet doen. Verkoper kan zich er dus niet op beroepen dat koper hem onvoldoende heeft geïnformeerd. Dit is extreem eenzijdig en kan ook in praktische zin in alle redelijkheid amper van verkoper gevergd worden. Toch staat dit in bijna alle inkoopvoorwaarden.

In de FHI Verkoopvoorwaarden is geregeld dat verkoper enkel de juiste werking volgens de productspecificaties garandeert. Dat is immers op de testbank te controleren. Daarin is voorts geregeld dat verkoper alleen garandeert dat het product goed samenwerkt met de overige installatieonderdelen van koper wanneer dat expliciet schriftelijk is overeengekomen. Daarmee zijn de risico´s voor beide partijen een stuk evenwichtiger verdeeld en is beter te controleren of het geleverde product de problemen veroorzaakt of juist de installatie van koper.

Take away´s

  • Zorg dat de garantietermijn concreet is geregeld
  • Controleer of de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn (zie mijn eerdere publicaties);
  • Bent u gebonden aan inkoopvoorwaarden, bepaal dan contractueel dat u enkel de werking conform productspecificaties garandeert;
  • Wilt u toch een juiste werking na inbouw garanderen? Maak dan helder onder welke concrete omstandigheden het te leveren product moet functioneren.
  • Is er een geschil tussen partijen over een defect product en/of garantie, neem dan contact op met een advocaat die kennis en ervaring heeft van technische producten en installaties.

Wil u meer weten over dit onderwerp, bijvoorbeeld over wat u nog meer kunt regelen bij overeenkomst indien u bent gebonden aan inkoopvoorwaarden, neem dan gerust contact met mij op.