Inkoopbeleid 2018

Inkoopbeleid 2018

Door: FHI Digitale Service

Naar aanleiding van vele klachten over het zorginkoopproces van zorgverzekeraars heeft de NZa de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw (Regeling) vastgesteld. Deze Regeling heeft tot doel de transparantie van het zorginkoopproces te vergroten. Op grond van de Regeling zijn zorgverzekeraars verplicht om uiterlijk op 1 april het inkoopbeleid en de inkoopprocedure bekend te maken, waarin tenminste opgenomen:
•    de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en welke termijnen gelden waarbinnen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar moeten reageren, waardoor het voor zorgaanbieders duidelijk is welke stappen wanneer genomen moeten worden;
•    de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;
•    het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;
•    de minimumeisen - waaronder die met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren zorg - waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract;
•    in welke mate de zorgverzekeraar ruimte biedt voor innovatief zorgaanbod en - indien van toepassing - welke specifieke  eisen de zorgverzekeraar stelt aan een dergelijk innovatief zorgaanbod.

Eventuele wijzigingen in de gepubliceerde informatie met betrekking tot bovengenoemde punten moeten tijdig bekend gemaakt worden op dezelfde wijze als de bekendmaking van het inkoopbeleid en de inkoopprocedure. Daarnaast zijn zorgverzekeraars verplicht om zorgaanbieders een redelijke termijn te bieden om de voorstellen te kunnen bestuderen en om vragen te kunnen stellen. Over en weer zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders verplicht om voldoende beschikbaar te zijn voor vragen van elkaar.

Onderstaand treft u per zorgverzekeraar een overzicht van het gepubliceerde inkoopbeleid 2018.