Overheveling bekostiging insulinepompen naar de medisch-specialistische zorg vooralsnog niet aan de orde


Sinds 2009 is het Zorginstituut (ZIN) met het diabetes veld in gesprek geweest over het voornemen om de bekostiging van de insulinepomp over te hevelen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch specialistische zorg.

Een werkgroep waarin leveranciers, fabrikanten, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn, is in september 2015 van start gegaan met het opstellen van een advies richting ZIN. FHI, de Nederlandse brancheorganisatie heeft met een afvaardiging vanuit het cluster van Medisch Speciaalzaken (DISW) binnen deze werkgroep geparticipeerd.

Vanuit deze werkgroep is gezamenlijk aan ZIN het advies uitgebracht om af te zien van overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten plegen te bieden (verder: medisch-specialistische zorg).

Standpunt vanuit de werkgroep is dat overheveling op dit moment een negatief effect zal hebben op de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid en/of kosten van de zorg rond de insulinepomptherapie. In plaats daarvan is het advies uitgebracht om volledig in te zetten op de implementatie van de kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie zoals deze vanuit de NDF zijn neergelegd in het op 13 april 2015 aan het Zorginstituut aangeboden consensusdocument.

Op basis van bovenstaand advies heeft ZIN een advies richting de minister van VWS uitgebracht.  In een recente brief aan de NDF heeft ZIN de werkgroep geïnformeerd over de belangrijkste conclusies hieruit.

Besloten is dat overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch-specialistische zorg op dit moment niet aan de orde is. De bekostiging van de insulinepompen blijft daarmee vooralsnog onder de hulpmiddelenzorg vallen.

Mogelijk blijkt op termijn, als de kwaliteitscriteria volledig zijn geïmplementeerd, dat overheveling van (de bekostiging van) de insulinepompen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch-specialistische zorg alsnog opportuun is. ZIN zal daar dan alsnog, in samenspraak met de stakeholders, een uitspraak over doen.

De brief vanuit ZIN vindt u hier terug.