Vanaf 1 januari 2018 wetgeving Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen

Inwerkingtreding Beleidsregels gunstbetoon per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt naast de GMH Code ook wetgeving voor gunstbetoon voor medische hulpmiddelen. Per die datum treden het nieuwe art. 10h van de Wet op de medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen in werking.

In de komende weken zal op de websites van het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voorlichtingsmateriaal over de nieuwe wettelijke regels worden opgenomen. De inhoud van deze voorlichting is afgestemd met de GMH.

Wilt u weten hoe de nieuwe wettelijke regels zich verhouden tot de GMH Code? Klik hier.


Werkafspraken IGJ en GMH
Vanaf 2018 zijn er dus zowel wettelijke regels als zelfregulering over gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Uiteraard is het van groot belang dat deze goed op elkaar zijn afgestemd en dat duidelijk is wat de rol is van IGJ (als toezichthouder op de wettelijke regels) en van de GMH.

In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen IGJ en de GMH over de onderlinge taakafbakening en samenwerking. Daarbij worden afspraken gemaakt over normontwikkeling, voorlichting en educatie, monitoring, het doorverwijzen van meldingen en klachten, informatie-uitwisseling en afstemming. De vastlegging van deze werkafspraken is bijna gefinaliseerd. De bedoeling is dat de werkafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die  nog dit jaar door IGJ en de GMH zal worden ondertekend. Daarna zal de overeenkomst gepubliceerd worden op de website van de GMH.

Overgangsregeling productgerelateerde bijeenkomsten
In verband met de Beleidsregels gunstbetoon heeft de GMH art. 10 van de GMH Code over productgerelateerde bijeenkomsten moeten aanpassen. De Beleidsregels gunstbetoon zijn immers strenger ten aanzien van de productgerelateerde bijeenkomsten dan de tot dusverre in de gedragscode geldende bepalingen.

Omdat de zelfregulering niet minder streng mag zijn dan de wetgeving worden op grond van het aangepaste art. 10 GMH Code onder productgerelateerde bijeenkomsten alleen nog verstaan bijeenkomsten die bestemd zijn voor zorgprofessionals en die noodzakelijk zijn in het kader van goed gebruik en onderhoud van medische hulpmiddelen.

Bovendien is er een maximum ingevoerd voor de financiële bijdrage die een leverancier mag geven bij productgerelateerde bijeenkomsten: € 500 per keer met een maximum van € 1.500 jaar of een hoger bedrag op voorwaarde dat de zorgprofessional zelf tenminste 50% van de kosten draagt.

Voor de volledige tekst van het gewijzigde art. 10 GMH Code (incl. toelichting) klik hier.

Het gewijzigde art. 10 GMH Code treedt in werking op 1 januari 2018. Formeel is niet voorzien in een overgangstermijn. Dit heeft geleid tot de vraag hoe moet worden omgegaan met productgerelateerde bijeenkomsten die op het moment van de aankondiging van de wijziging van art. 10 GMH Code reeds in 2018 gepland zijn. De GMH heeft deze vraag kortgesloten met IGJ. Met IGJ is afgesproken dat de volgende lijn zal worden gehanteerd.

Productgerelateerde bijeenkomsten die plaatsvinden in 2018 en waarvoor vóór 15 november 2017 aantoonbaar verplichtingen zijn aangegaan die redelijkerwijs niet kunnen worden geannuleerd of gewijzigd, mogen doorgang vinden en zullen niet in strijd met de Wet op de medische hulpmiddelen en/of de GMH Code worden geacht. Uiteraard geldt daarbij wel als voorwaarde dat deze bijeenkomsten moeten voldoen aan de in 2017 op grond van art. 10 GMH geldende voorwaarden voor productgerelateerde bijeenkomsten.

Verlenging termijn aanleveren gegevens Transparantieregister Zorg
Het Transparantieregister Zorg heeft laten weten dat de termijn voor de aanlevering van de gegevens over 2017 is verlengd. De gegevens die in het Transparantieregister Zorg moeten worden opgenomen dienen voor 1 juni 2018 te zijn aangeleverd. De openbaarmaking van deze gegevens zal in juli 2018 plaatsvinden.

Wilt u weten welke gegevens op grond van de GMH Code bij het Transparantieregister Zorg moeten worden gemeld? Klik hier.

Gevolgen MedTech Europe Code voor Nederland
Het bestuur van de GMH heeft tijdens de bestuursvergadering van 4 december jl. besloten in 2018 niet over te gaan tot de invoering van (onderdelen van) de MedTech Europe Code in Nederland. Dit heeft te maken met de invoering van de wetgeving over gunstbetoon bij medische hulpmiddelen per 1 januari 2018. De GMH heeft er steeds naar gestreefd deze wetgeving en zelfregulering zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Tegen deze achtergrond acht een groot aantal bij de GMH aangesloten partijen het onwenselijk om in dit stadium – direct aansluitend op de invoering van de wetgeving – verdergaande wijzigingen in de GMH Code door te voeren. De GMH acht het van primair belang dat het veld in de volle breedte – dus zowel de leveranciers als de zorgprofessionals en instellingen – zich ten volle bewust zijn van de wetgeving en huidige regels van de GMH.

In de loop van 2018 zal het bestuur zich buigen of de vraag of een verdere aanpassing van de GMH Code aan de MedTech Europe Code mogelijk en/of wenselijk is. Hierbij wordt aangetekend dat bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten bij MedTech Europe deze Europese gedragscode in 2018 hoe dan ook zullen moeten naleven. Dit betekent dat deze bedrijven geen gastvrijheid meer mogen verlenen aan individuele zorgprofessionals bij door derden georganiseerde bijeenkomsten.

Op productgerelateerde bijeenkomsten (zie volgende vraag) na komen deze eisen inhoudelijk overeen met de voorwaarden van art. 9, 11 en 12 GMH Code.