Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT Door: FHI Digitale Service

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Het doel van deze wet is de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector te normeren. Met het aangekondigde wetsvoorstel, Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3), wordt deze bezoldigingsnorm uitgebreid naar alle werknemers in de publieke en semipublieke sector. Deze wet beoogt de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen uit te breiden naar alle werknemers in de (semi)publieke sector.

Is de nieuwe wet van toepassing op aanbieders van hulpmiddelen zorg?
Bij FHI zijn een aantal clusters met 'aanbieders van hulpmiddelen zorg' aangesloten. Een onderdeel van de dienstverlening van deze leden is gericht op het bepalen van welk product het best past bij de patiënt, eventueel aanmeten van een bepaald product, het instrueren van gebruikers/patiënten, therapietrouw bewaken, advies en ondersteuning bij problemen met het hulpmiddel, zorgplan bijhouden. De WNT is van toepassing op alle organisaties die zijn toegelaten tot de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Er is sprake van een Wtzi-instelling indien meer dan één werknemer in een organisatorische verband zorg verlenen, waarop aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/ de Wet langdurige zorg. Dit is in het algemeen niet van toepassing op de activiteiten van FHI leden. Het wetsvoorstel beoogd dus niet meer organisaties onder reikwijdte van de WNT te brengen. Als een organisatie nu niet onder de WNT valt, verandert de WNT-3 daar niets aan. Valt een organisatie nu wel onder de WNT, dan komt met de WNT-3 ook de medewerkers onder de normen van de WNT te vallen.

Kijk op https://www.internetconsultatie.nl/uitbreidingpersonelereikwijdtewnt en https://www.jaarverslagenzorg.nl/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-wnt voor meer informatie over de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT en de Wet toelating zorginstellingen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht? Neem gerust contact met ons per e-mail via luc.knaven@fhi.n of telefonisch: (033) 465 10 63.