Organisatie

Brancheorganisatie

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie is een vereniging opgezet door en eigendom van de aangesloten lidbedrijven. De vereniging heeft een eigen professionele organisatie die is gevestigd in Leusden. De vereniging wordt gefinancierd uit de contributies van de leden.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de branche Medische Technologie is het hoogste orgaan. De ledenvergadering vindt elk jaar plaats. Tijdens deze vergadering hebben leden de mogelijkheid om zich te laten informeren over het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar en het bestuur decharge te verlenen. Daarnaast geeft de algemene ledenvergadering goedkeuring aan de begroting voor het komende jaar.

Bestuur

Het bestuur van de branche bestaat uit de directieleden van de aangesloten bedrijven. De samenstelling van het bestuur is een afspiegeling van de ledenkring. Het bestuur zet de beleidslijnen voor de brancheorganisatie uit.

Clusters

Het productenprogramma van de aangesloten organisaties is zeer divers opgebouwd. Van volumegoederen in de extramurale zorg tot hightech medische apparatuur voor ziekenhuizen. Om hierop te anticiperen is de branchevereniging in meerdere clusters ingedeeld. Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren gemeenschappelijk binnen één cluster.

Deze clusters zijn opgezet vanwege de behoefte bij veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en regelmatig bilateraal overleg met concurrenten/collega’s over de ontwikkelingen of knelpunten in de markt. Dankzij de clusteraanpak kan de branchevereniging slagvaardig optreden bij relevante ontwikkelingen.
Overzicht van de clusters

Klankbordgroepen

Om adequaat in te kunnen spelen op problematieken die het clusterniveau ontstijgen, kan de branche adhoc klankbordgroepen inschakelen. Deze klankbordgroepen zijn steeds wisselend van samenstelling en hebben een adviserend karakter. Onderwerpen die binnen klankbordgroepen zijn c.q. worden besproken zijn afstemming van contractvormen die tussen industrie en gezondheidszorg gehanteerd worden (inkoopvoorwaarden/service/proefplaatsingen/veiligheid), advisering omtrent deelname aan tentoonstellingen, sponsoring, milieuzaken (beheer elektr(on)ische apparatuur/verpakkingsconvenant), ICT en internet, inzendingen naar buitenlandse beurzen, exportbevordering, productaansprakelijkheid en dergelijke).