Meer bedrijven vrezen problemen door aanhoudende coronacrisis

Meer bedrijven vrezen problemen door aanhoudende coronacrisis Door: FHI

Een toenemend aantal bij FHI aangesloten bedrijven verwachten in de problemen te gaan komen door de aanhoudende coronacrisis. Vooral de vrees voor een afnemende orderportefeuille overheerst. Dat blijkt uit het meest recente coronaonderzoek dat door FHI is uitgevoerd.

In totaal 115 bedrijven hebben het onderzoek over oktober ingevuld. In drie branches (Industriële Automatisering, Industriële Elektronica en Gebouw Automatisering) gaf circa 85 procent van de respondenten geeft aan dat zij minder orders verwachten als gevolg van de pandemie, aanzienlijk meer dan in september. Verder geeft een derde of meer van de bedrijven, op leden van de branche Gebouw Automatisering na, aan dat zij een lagere omzet verwachten.

Ongeveer 40 procent van de ondernemers in de branche Industriële Elektronica geven aan al in de problemen te zijn gekomen door de coronacrisis, terwijl een groeiend aantal – ruim 35 procent – denkt het nog moeilijk te zullen krijgen. Ruim 85 procent verwacht een krimpende orderportefeuille, fors meer dan voorgaande maanden, en meer dan 60 procent een afname in de omzet. Ook spreken sommige bedrijven de vrees voor een tweede volledige lockdown uit.

Meer dan een derde van de IE-leden geeft aan gebruik te hebben gemaakt van de NOW-loonkostensubsidies. Ook wordt er gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het mkb en wordt er met name afscheid genomen van flexibel personeel. Richting de nabije toekomst willen sommige ondernemers extra krediet aanvragen of ook vast personeel ontslaan. Verder geven veel ondernemers aan dat de omzet het afgelopen kwartaal slechter was dan vorig jaar en de verwachtingen voor 2020 laag zijn.

Binnen de branche Industriële Automatisering is ten opzichte van september een flinke groei te zien van ondernemingen die verwachten door de coronacrisis in de problemen te zullen komen: meer dan 50 procent spreek die verwachting uit tegenover 20 procent in september. Ook is meer dan 80 procent ongerust over een afname aan orders en neemt de vrees voor ziek personeel toe. Circa 10 procent overweegt om vast personeel te ontslaan, terwijl 15 procent eerst van flexibel personeel afscheid wil nemen. Verder denkt 45 procent dat de orderpositie dit kwartaal slechter zal zijn dan dat van vorig jaar en 40 procent verwacht een slechtere omzet.

Ook in de branche Laboratorium Technologie spreekt een toenemend aantal bedrijven de verwachting uit dat zij in de problemen gaan komen: bijna 50 procent in oktober tegenover minder dan 20 procent in september. Iets meer dan 30 procent ziet het gebrek aan toelevering van producten en onderdelen als een probleem, terwijl ruim driekwart vreest voor een afname van de omzet. Ook is een toenemend aantal bedrijven bang voor ziekte onder het personeel.

Veel bedrijven binnen de LT-branche maken gebruik van de NOW-regeling: bijna 50 procent benut deze subsidies. Circa 15 procent verwacht verder in met name het flexibele personeel te gaan snijden. Ook noemen sommige ondernemers dat zij dit jaar geen bonussen of loonsverhogingen zullen doorvoeren. Tenslotte geeft 40 procent aan dat zij een slechtere orderpositie verwachten ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019 en denkt 45 procent dat de omzet zal dalen.

Bij de branche Medische Technologie is bijna de helft van de ondervraagde ondernemers al in de problemen gekomen door de pandemie. Ruim 70 procent ziet de omzet dalen en circa 60 procent krijgt minder orders. Ook een verslechterde liquiditeitspositie wordt door 20 procent opgegeven als pijnpunt, net als ziekte onder het personeel (40 procent). Binnen de MT-branche wordt extra krediet aangetrokken om de coronacrisis te overleven, terwijl ook de NOW-regeling bij ongeveer 25 procent populair is. De helft van de MT-leden denkt dat in Q3 de orderpositie zal verslechteren, terwijl 48 procent denkt dat ook de omzet zal verminderen.

Een aanzienlijk deel van de leden van de branche Gebouw Automatisering zijn in oktober ook somberder geworden: 70 procent geeft aan dat zij een moeilijke tijd tegemoet gaan, tegenover circa 35 in juli. Deze zorgen uiten zich onder andere in de vrees voor een gebrek aan toelevering van producten en onderdelen en een afname van de omzet, maar vooral een krimpende orderportefeuille: liefst 85 procent is hier bang voor.

Opvallend is dat GA-leden weinig tot niet gebruikmaken van overheidsregelingen. Wel is er door bedrijven gesneden in de flexibele schil van personeel en wordt er uitstel tot het betalen van belastingen aangevraagd. Richting de toekomst denkt een derde om extra leningen aan te gaan om de coronapandemie te kunnen overleven. Over de orderposities in Q3 is een derde ontevreden, terwijl een kwart aangeeft dat de omzet in dit kwartaal lager ligt dan het derde kwartaal in 2019.