Rubriek: ESD Normen #2

Rubriek: ESD Normen #2 Door: FHI federatie van technologiebranches

In de vorige “rubriek normen” is in grote stappen besproken hoe een norm, organisatie technisch tot stand komt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de inhoud van een norm, bepaald, verzameld en bijgesteld wordt tot een uiteindelijk internationaal geaccepteerd document. De hier beschreven IEC normen worden samengesteld door vrijwilligers van over de gehele wereld (waaronder leden van onze vereniging) en berusten op consensus. Het ontwikkel proces bestaat uit 7 stappen:

                                                        Proces stap                         Resultaat vastgelegd in:

Preliminary stage

Proposed work item (PWI)

De Preliminary stage omvat voorstellen/ideeën  voor mogelijke projecten die wellicht in de toekomst worden uitgevoerd maar nog niet rijp zijn voor onmiddellijke ontwikkeling.

Het voortraject wordt gebruikt voor werkitems waarvoor nog geen streefdatums kunnen worden vastgesteld en/of informatie nog maar beperkt aanwezig is. Deze fase in het ontwikkel proces wordt  gebruikt voor de uitwerking van een nieuw werkitem voorstel en de ontwikkeling van een eerste concept. Deze werkitems worden, onder voorbehoud van goedkeuring,  volgens  standaard procedures uitgevoerd alvorens door te gaan naar de voorstel fase.

Proposal stage

New work item Proposal (NP)

Een voorstel voor een nieuwe norm komt doorgaans uit de industrie via een Nationaal Comité en wordt voorgelegd aan de leden van het betreffende Technical Committee (TC) welke het werkterrein beheerd. Bijvoorbeeld TC101 Electrostatics of TC77 Electromagnetic compatibility. Een nieuw voorstel wordt goedgekeurd en krijgt vervolg als:

een 2/3 meerderheid van de P-leden (stemgerechtigde van de lidstaten, waaronder ook wij) van de betreffende commissie instemt met het voorstel en er voldoende experts worden voorgedragen (minimaal 4) om het voorstel uit te werken (waaronder ook leden van onze vereniging). Nu het voorstel is goed gekeurd begint het voorbereiden van het document

Preparation stage

Working Draft (WD)

Tijdens deze fase wordt een werkdocument opgesteld, doorgaans door een projectleider binnen een internationaal projectteam. Dit werkdocument is de basis voor de nieuwe norm

In deze fase worden de eerst details en ideeën verzameld zoals bijvoorbeeld meetmethodes, vereiste meetwaarden  en meetcondities en circuleert een aantal keren tussen de projectteam leden voor aanvullingen en verbeteringen

Deze fase eindigt als de aangeleverde gegevens verwerkt zijn in het werkdocument en klaar zijn voor verspreiding onder de leden van de technische commissie wat vanaf dan een  commissieontwerp (CD) heet en wordt nu geregistreerd / gemonitord in de IEC systemen.

Committee stage

Committee draft (CD)

Op dit punt wordt het document voor commentaar voorgelegd aan de Nationale Commissies als een commissieontwerp (CD). Deze blijft tot 12 maanden beschikbaar.

De comitéfase is de belangrijkste fase waarin rekening wordt gehouden met opmerkingen van nationale comités, met het oog op het bereiken van consensus over de technische inhoud. Nationale Comités zullen daarom de teksten van commissie-ontwerpen zorgvuldig bestuderen en in dit stadium alle relevante opmerkingen indienen. Hoe

In de volgende nieuwsbrief zal ingegaan worden op hoe de commentaren vanuit de lidstaten, en dus ook die van ons, verzameld en verwerkt worden.

(Door Bas Grootemaat Kingsize Consultancy)