Rubriek normen #1

Rubriek normen #1 Door: FHI

In de komende nieuwsbrieven zullen in deze nieuwe rubriek aan EMC en ESD normen gerelateerde onderwerpen worden besproken.

Als start van deze rubriek wordt ingegaan op een aantal veel gehoorde algemene vragen over normen zoals:
- Wat is een norm?
- Wie bepaalt een norm?
- Hoe komt een norm tot stand?

Wat is een norm:
Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces.

Let wel.. normen zijn geen wetten. Normen kunnen op vrijwillige basis door iedereen gebruikt worden. Een norm wordt pas bindend als tussen verschillende partijen is overeengekomen deze te volgen en bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van een contract. Tevens kan een norm bindend worden als deze door een wet wordt voorgeschreven.

Wie bepaalt  een norm:

Het proces om tot een norm te komen, normalisatie, vindt plaats in normcommissies.

Afhankelijk van het type norm kan deze tot stand komen met nationale zowel  als internationale vertegenwoordigers. Normcommissies in ons vakgebied EMC/ESD bestaan niet uit louter politici maar uit vertegenwoordigers van betrokken partijen. Een norm komt tot stand bij consensus tussen alle deelnemende partijen. Bij het normalisatie proces wordt ervan uitgegaan dat de belanghebbende gezamenlijk de lasten van het tot stand komen van een norm dragen. Onze vereniging heeft vertegenwoordigers in diverse werkgroepen die werken aan het tot stand komen en onderhouden van de EMC/ESD normen en draagt bij in de financiële lasten van het normalisatie proces.

Hoe komt een norm tot stand?

Zie in de schematische weergave (zie onderstaande afbeelding) de partijen die betrokken zijn bij het tot stand komen van een IEC NORM zoals bijvoorbeeld de ESD norm IEC 61340-5-4. De spil is de SMB ( Senior Management board) hieraan hangen de TC’s Technical commissions. Voor elektrostatica is dat de TC101.

De TC101 is samengesteld uit leden van  NC’s (National Committees). Voor ESD normen is dit vanuit Nederland de NEC101.  Vanuit onze vereniging is er vertegenwoordiging in beide groepen.

Is er behoefte aan een nieuwe norm of het onderhouden van een oude dan wordt dit besproken op internationaal niveau in (in dit geval) de TC101 en wordt een werkgroep gevormd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe norm de IEC TS 61340-5-4 welke uitgevoerd wordt door Werkgroep 5 (WG5) en ook hierin is onze vereniging werkzaam. In de volgende nieuwsbrief zal verder ingegaan worden op hoe de gegevens voor het tot stand komen van een norm verwerkt worden.

Vragen over normen, opmerkingen en aanvullingen op deze rubriek zijn meer dan welkom en kunnen gericht worden aan het secretariaat (info@emc-esd.nl) hierop zal dan ingegaan worden in deze rubriek 'Normen'.