De reikwijdte van productaansprakelijkheid

De reikwijdte van productaansprakelijkheid Door: FHI

Als je als ondernemer een product hebt ontwikkeld en je brengt dit op de markt, is het je grote trots. Daar geniet je van. Toch brengt de lancering ook risico’s met zich mee. Je bent als producent namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van het product. Is het product onveilig of veroorzaakt het schade? Dan kun je als producent aansprakelijk worden gesteld.

Wat voor soort schade?

De schade die eventueel verhaald kan worden op grond van productaansprakelijkheid is tweeledig. Ten eerste is dit personenschade. Lijdt een persoon bijvoorbeeld schade omdat je product ontploft, dan ben je daarvoor aansprakelijk. De schuldvraag is in dit kader irrelevant, aangezien productaansprakelijkheid een risicoaansprakelijkheid betreft. De tweede schadecategorie die voor vergoeding in aanmerking komt is zaakschade, althans voor zover het schade betreft aan een zaak die wordt gebruikt in de privésfeer. Meer specifiek: schade die door het product is toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is ge- of verbruikt. Dit betekent dat een bedrijf die schade lijdt aan zaken deze schade niet via deze route kan verhalen. Een bedrijf zal daarvoor het stramien van de onrechtmatige daad moeten doorlopen.

Aansprakelijke partij?

Het is echter niet alleen de producent zelf die kan worden aangesproken voor deze schade.

In het kader van productaansprakelijkheid is de definitie van ‘producent’ opgerekt, waardoor in bepaalde gevallen naast de producent eveneens fabrikanten, naamgevers, importeurs en leveranciers kunnen worden aangesproken voor schade op grond van productaansprakelijkheid.

Een overzicht. Als producent worden aangemerkt:

De fabrikant:

  • Van het eindproduct
  • Van een onderdeel
  • Van een grondstof

De naamgever: degene die zich naar buiten toe presenteert als producent door op het product aanbrengen van

  • Een naam
  • Een mark
  • Of ander onderscheidingsteken

De importeur: degene die het product in de EER invoert met als doel het beroeps-bedrijfsmatig verder te verhandelen. Hieruit volgt dat importeurs die hun goederen inkopen in andere EU-landen niet onder de reikwijdte van producent in de zin van productaansprakelijkheid worden gebracht.

De leverancier: slechts in die gevallen dat de fabrikant, naamgever en importeur niet traceerbeer zijn. Deze categorie is een vangnet ter bescherming van de benadeelde partij. De benadeelde partij moet immers altijd ergens terecht kunnen voor het verhalen van de schade. De aansprakelijkheid van de leverancier kan echter ook weer komen te vervallen, namelijk als deze binnen een redelijke termijn de identiteit onthult van de producent (waaronder de importeur, naamgever en fabrikant of de ‘echte’ producent).

Uit bovenstaand overzicht volgt dat meerdere partijen gelijktijdig aansprakelijk gehouden kunnen worden.

Kenbaarheid en actie

Als je als ondernemer weet dat je als producent kan worden aangemerkt, en daarmee dus een bepaald aansprakelijkheidsrisico loopt, kun je actie ondernemen en je onderneming hiervoor beschermen. Neem daarom in de contracten die je sluit een bepaling op die duidelijk voorschrijft wie in jullie onderlinge verhouding de schade moet vergoeden als het product schade veroorzaakt waarvoor jij geldt als producent.

Tot slot luidt het devies goed te onderzoeken welke risico’s je onderneming kan nemen en voor welke risico’s er een afdoende verzekering gesloten moet worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Lexsigma Advocaten.

Mr. drs. Bob van der Kamp
Mr. Ramon Pasma
Mr. Lara Smeets