Belangrijkste niet-HR gerelateerde wetswijzigingen 2022

Belangrijkste niet-HR gerelateerde wetswijzigingen 2022 Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Vanuit FHI Advies hebben wij met onze partner Vestius Advocaten een memo opgesteld voor onze leden met betrekking tot de belangrijkste niet HR-gerelateerde wetswijzigingen op HR-gebied die ingaan per 1 januari 2022.

 

Belangrijkste niet-HR gerelateerde wetswijzigingen 2022

 

 1. Zelfstandigenaftrek in 2022 omlaag
 • Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.
 1. Geen dubbele belasting meer op energieopslag
 • Zowel energieopslag als energiegebruik worden fiscaal belast.
 • Vanaf 1 januari 2022 kan dubbele belasting worden voorkomen als:
  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert een grootverbruik aansluiting heeft;
  • de partij die een energieopslagfaciliteit exploiteert aan degene die de elektriciteit levert verklaart dat hij buiten de heffing blijft.
 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog in 2022
 • De percentages van de MIA gaan omhoog vanaf 1 januari 2022.
 • De MIA heeft drie percentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. De nieuwe percentages zijn 27%, 36% en 45%. Nu zijn de percentages nog 13,5%, 27% en 36%.
 • In 2022 kunt er dus tot maximaal 45% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. De MIA geldt bovenop de standaard afschrijvingen.
 1. Verzoek afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) makkelijker
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het eenvoudiger om een verzoek voor afdrachtvermindering voor de uitvoering van onderzoeksprojecten in te dienen.
 • Een aanvraag kan worden ingediend die al de volgende kalendermaand start. Hierdoor kunnen extra verwachte uren, kosten en uitgaven voor al toegekende projecten eerder mee worden opgevoerd.
 • S&O-afdrachtvermindering is bekend als de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De WBSO vergoedt via de belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van de Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
 1. Overheid toetst investeringen met risico voor nationale veiligheid
 • De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo) gaat naar verwachting in op 1 maart 2022.
 • Deze wet behelst een veiligheidstoets voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De toets geldt voor investeringen uit alle landen.
 • De veiligheidstoets geldt voor twee soorten bedrijven in Nederland: vitale aanbieders (bedrijven die vitale processen uitvoeren) en bedrijven die beschikken over sensitieve technologie.
 • Voor vitale aanbieders, bedrijven met sensitieve technologie en de investeerders in genoemde ondernemingen, geldt de plicht om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 1. Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet
 • De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. Zesentwintig bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (vervat in het Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet.
 • Dit brengt de volgende voordelen met zich:
 • snellere en goedkopere besluitvorming;
 • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
 • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
 • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
 • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.
 • De Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 juli 2022.

 Verschil maatschap en vof verdwijnt

 • Er zijn nu drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
 • Straks zullen dat er twee zijn, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap.
 • De namen ‘maatschap’ en ‘vennootschap onder firma’ blijven bestaan, maar de verschillen verdwijnen.
 • De volgende regels zullen gelden voor personenvennootschappen:
  • hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten (dus ieder voor het geheel aansprakelijk voor de hele schuld);
  • mogelijkheid vennoten tot verpanding aanspraak op winst;
  • beperking aansprakelijkheid bij opdracht tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd; en
  • mogelijkheid tot toekenning rechtspersoonlijkheid aan personenvennootschap.
 • De ingangsdatum van de Wet modernisering personenvennootschappen is nog niet bekend.

 Betere bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

 • Bij een turboliquidatie (een snelle ontbinding zonder vereffening) krijgen schuldeisers meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling.
 • De volgende verplichtingen gelden bij een turboliquidatie:
 • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat;
 • Het bedrijf moet inzicht geven in jaarrekeningen;
 • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt. In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
 • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.
 • Het is niet bekend wanneer deze wetswijziging ingaat.
 1. Verbod op contante betalingen boven € 3.000
 • Voor handelaren (beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen) is het verboden om contante betalingen vanaf € 3.000 aan te nemen. Dit bedrag mag niet omzeild worden via meerdere losse betalingen in bankbiljetten. Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te wassen.
 • Wanneer de wijziging van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingaat, is nog niet bekend.
 1. Alle bedrijven krijgen dreigings- en incidentinformatie van NCSC
 • Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) mogen straks dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen ook geven aan het niet-vitale bedrijfsleven.
 • Alle bedrijven zullen straks dus specifieke vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen kunnen ontvangen van het NCSC en het DTC.
 • Wanneer de wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) ingaat, is nog niet bekend.

 Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

 • Op dit moment mogen grote bedrijven een maximale periode van 60 dagen gebruiken om hun mkb-leveranciers te betalen. De overheid moet binnen 30 dagen betalen.
 • De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wordt verkort naar 30 dagen.
 • Wanneer de wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ingaat, is nog niet bekend
 1. Nieuwe regels bij verkoop aan consumenten
 • Per 1 januari 2022 zullen in Nederland nieuwe regels gelden bij de verkoop van zowel goederen als diensten aan consumenten.
 • Producten moeten qua type, hoeveelheid, kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit en interoperabiliteit voldoen aan de overeenkomst. Verder zullen alle toebehoren en (installatie)instructies moeten worden meegeleverd. Behoudens afwijkende afspraken moet de verkoper na levering updates van het (digitale) product blijven uitgeven. Als een product binnen één jaar na aflevering defect raakt, dan wordt vermoed dat het niet-conform was (tot 1 januari 2022 was de periode 6 maanden). 
 • Per 1 januari 2022 worden commerciële garanties van de verkoper bindend en uitgebreid. Eigenschappen die in een reclame door de verkoper of producent zijn toegezegd worden als gegarandeerd beschouwd.

.