Factsheet: 'how to survive the corona crisis'

Factsheet: 'how to survive the corona crisis' Door: FHI

Een bijdrage van het FHI Lexsigma Team. Lees meer van Lexsigma in ons coronadossier.

Iedereen schrijft erover. Herhalen van is zinloos. Een samenvatting wellicht wel.

Relevante websites zijn onder meer:

www.rijksoverheid.nl

www.vno-ncw.nl

www.vng.nl

www.mkb.nl

www.kvk.nl

www.belastingdienst.nl

www.rivm.nl

Liquide middelen

Cash is King. Liquide blijven is van belang om uw lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Gebaseerd op tips van uw collega’s, kan dit op de volgende manieren:

 • Vraag uitstel aan bij de belastingdienst voor de loonheffingen en omzetbelasting. De belastingdienst verleent standaard drie maanden uitstel, zonder dat er boete of rente verschuldigd is; raadpleeg uw fiscaal adviseur naar de mogelijkheden.
 • Tracht voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting en Zvw-premie de voorlopige aanslagen te verminderen. Zulks geldt ook voor eerdere aanslagen. Raadpleeg uw fiscaal adviseur naar de mogelijkheden.
 • Vraag aan uw pensioenfonds twee maanden uitstel aan voor het betalen van de pensioenpremies. Raadpleeg uw fiscaal en/of pensioenadviseur.
 • Benader uw bank voor het aanvragen van zes maanden uitstel van het betalen van uw aflossingen op zakelijke leningen.
 • Vraag bij uw gemeente uitstel aan voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.
 • Op dit moment loopt er discussie over het uitbetalen van het vakantiegeld. Alvorens u overgaat tot het uitbetalen hiervan, zoek even uit of dit uitgesteld kan/mag worden.
 • Verlagen van de voorschotten zoals bijvoorbeeld gas- water en elektra.
 • Beëindigen van abonnementen die niet noodzakelijk zijn voor het primaire proces;
 • Schorsen van transportmiddelen die nu (tijdelijk) stil staan;
 • Treedt in overleg met leveranciers over betaaltermijnen, waarvan onderdeel kan uitmaken een korting bij wel tijdig betalen. Het advies is wel: overleg. Eenzijdig betaaltermijnen wijzigen levert (zeer) veel wrijving op;;
 • Aanpassen van uw eigen salaris. Normaal moet u een minimaal salaris van € 46.000 bruto per jaar verlonen, maar de overheid heeft aangegeven er soepel mee om te gaan indien u tijdens deze crisis minder verloond;
 • Vraag btw terug van verwachte oninbare vorderingen;
 • Last but not least; met al deze maatregelen kan de liquiditeit voor een langere periode op pijl worden gehouden, maar houdt goed voor ogen dat het moment komt dat er wel moet worden betaald. Maak een liquiditeitsprognose voor de lange termijn en pas die aan waar nodig; houdt overzicht.

Mocht u nog andere tips of ideeën hebben, laat het ons weten. Dan kunnen wij deze toevoegen aan de lijst.

Beperken risico’s

Uw collega’s benoemen de volgende risico’s. Neem ze in overweging.

 • Dividend uitkeren. Indien uw een onderneming drijft in een holding-werkmaatschappij is het een overweging om gegeven de wettelijke mogelijkheden, gelden uit de werkmaatschappij te halen. Dit noemen we het ‘uitkeren van dividend’. Hieraan zijn wettelijke regels verbonden (de zogenoemde uitkeringstoets en goedkeuring door het bestuur van de vennootschap). Let erop dat aansprakelijkheid op de loer licht in het geval dividend wordt uitgekeerd en de vennootschap niet kan voortgaan met het betalen van opeisbare schulden. Bestuurders die dat wisten of redelijkerwijs konden voorzien, worden aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Het uitkeren van (interim) dividend moet dus wel bedachtzaam en overwogen gebeuren.  
 • Indien er gelden vanuit de holding zijn geleend of er een rekening-courant verhouding is, is het raadzaam om een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin de afspraken over deze vordering-schuldpositie zijn vastgelegd. Misschien kunnen er aanvullende zekerheden worden vastgelegd zoals een pandrecht, zodat voorrecht op opbrengsten kunnen worden geclaimd.
 • Heroverwegen vennootschapsrechtelijke structuur. Indien u op dit moment nog een eenmanszaak, vennootschap-onder-firma of maatschap heeft, zou u kunnen overwegen om deze in te brengen in een BV (of BV-structuur). Let op eventuele fiscale consequenties (afrekenen over stakingswinst).
 • Wat zijn uw rechten en plichten. Zijn contracten op elkaar afgestemd en wat zijn de eventuele gevolgen als een onderaannemer / leverancier onverhoopt niet kan leveren.
 • Het afsluiten van een kredietverzekering, waarbij uw omzet in de meeste gevallen voor 90% is afgedekt. Helaas kan een kredietverzekering niet voor alle branches worden afgesloten, maar informeer bij uw assurantietussenpersoon of bank wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwe regelingen

Op dit moment zijn er drie belangrijke regelingen die in de maak zijn, waarop u zich kunt voorbereiden:

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten:

Op de site van de rijksoverheid staat deze regeling uitvoerig beschreven. Deze regeling is gebaseerd op de daling van de omzet. Hoe groter de omzetdaling, hoe groter de vergoeding voor uw personeelskosten. Onduidelijk is nog hoe een omzetdaling moet worden berekend, maar wel is het verstandig nu na te denken hoe deze daling zichtbaar kan worden gemaakt.

Tevens denken we dat het belangrijk om zoveel als mogelijk bewijs te verzamelen dat de omzetdaling komt door de corona-uitbraak. Dus bewaar mails waaruit dit blijkt, leg goed vast als u bij opdrachtgevers niet op bezoek mag, vraag indien afspraken worden afgezegd dit per mail te bevestigen. Maak eventueel foto’s als u bij klanten voor een gesloten deur staat.

 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Wij merken dat veel ondernemers denken dat deze regeling alleen voor zzp-ers geldt, maar dit is niet het geval. Deze regeling geldt in beginsel voor iedereen die een eenmanszaak of vennootschap-onder-firma heeft (of maatschap op CV). Meld je bij de gemeente waar u staat ingeschreven en verzoek een zogenaamde Bbz-uitkering aan. Dit kan oplopen tot € 1.500 netto per maand per persoon, voor de duur van drie maanden. En als dit wordt toegekend, hoeft dit niet te worden terug betaald.

 • Compensatie

De wens van de overheid is om te komen tot een compensatie voor ondernemers die verplicht dicht moeten (w.o. horeca, reisbranche, kappers, …). Er is gesproken over een compensatie van € 4.000 per onderneming. Helaas is het nog niet duidelijk of en hoe deze compensatie er precies uit gaat zien en hoe deze aangevraagd moet worden. Voor ondernemers waarbij het niet duidelijk is of je verplicht moet sluiten, probeer hier duidelijkheid over te krijgen bij de overheid. Je kunt dan bellen met 0800-2117 en vragen of u verplicht dicht moet. Laat dit indien mogelijk per mail door hun bevestigen, zodat u achteraf bewijs heeft.

Er zijn nog andere regelingen, die er toe moeten leiden dat je als ondernemer eenvoudiger een lening moet kunnen krijgen. Hiervoor dient u zich te wenden tot de bank.

Personeel en organisatie

 • Stop tijdig de vaste reiskostenvergoeding (uiterlijk binnen 6 weken na start thuiswerken) van het personeel dat vanuit huis werkt ter voorkoming van de situatie dat de belastingdienst dit aanmerkt als look of dat u 80% eindheffing onder de WKR moet betalen over de betaalde vaste kostenvergoeding.
 • Administreer tijdig de onbepaalde tijd contracten en/of addenda teneinde aanspraak te kunnen maken op de lage WW premie. Doe oorspronkelijke termijn tot 1 april is verlengd tot en met 30 juni 2020.
 • Attendeer de werknemers met stuwmeren aan vakantiedagen erop dat de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2019 komen te vervallen per 1 juli 2020. Als werkgever heb je een plicht om werknemers hierop te wijzen. Doe je dit niet? Dan behouden de werknemers hun aanspraken, ook na 1 juli, terwijl het voor een werkgever wellicht fijner is, afhankelijk van de functie van de werknemer, dat deze vakantiedagen tijdens de Corona-crisis worden genoten.

Het FHI Lexsigma Team:

 • Bob van der Kamp
 • Lara Smeets
 • Ramon Pasma