Commissioning register is geopend!

Commissioning register is geopend! Door: FHI federatie van technologiebranches

Het persoonsregister van commissioners is gestart, met veel genoegen kondigen de DBCA en SERTUM het register voor professionele en onafhankelijk commissioners aan! Commissioning Managers en Specialisten met een diploma dat is behaald bij TVVL kunnen zich registreren in het register.

Commissioning
C
ommissioning, kortweg Cx, vindt steeds meer zijn weg in de wereld van de realisatie en behoud van gebouwen en installaties. Dit is in tegenstelling tot het buitenland, waar commissioning al veel meer is ingebed in het totale bouwproces. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië waar geen groot gebouw of meer complexe installatie wordt opgeleverd zonder dat hier enige vorm van commissioning aan vooraf is gegaan.

Definitie
Commissioning is een voortschrijdend verificatieproces om de kwantiteit, kwaliteit, functionaliteit en prestaties van gebouwen en installaties te valideren. Het betreft een kwaliteitsbeheersingsmethode voor het realiseren, verifiëren en documenteren of de prestaties van het gebouw en de technische installaties aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. Het gaat hier vooral om onder andere bouwfysische aspecten, energiegebruik, waterverbruik en comforteisen

Commissioning omvat de controle gedurende het totale bouwproces van programmafase tot en met beheerfase en wordt toegepast bij meerdere typen gebouwen alsmede speciale toepassingen als cleanrooms, fabrieken, datacenters etc

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw wordt getoetst of de ontwerpuitgangspunten zowel bouwkundig als installatietechnisch voldoende worden geborgd. Bij de oplevering van gebouw en installatie zullen door het uitvoeren van het commissioningproces de overgebleven “restpunten” geminimaliseerd zijn en worden comfortklachten tijdens ingebruikname en tegenvallende energieprestaties voorkomen.

Bestaande bouw
Bij bestaande bouw wordt als eerste nagegaan of de bestaande installatie de prestatie kan leveren die past bij de huidige prestatie-eisen van de gebruiker van het gebouw.Het is niet meer relevant of de installatie werkt volgens de ontwerpuitgangspunten van destijds.Zo nodig aanpassingen doorvoeren en toetsen of aan de gewenste specificaties wordt voldaan. Verder volgt het commissioningproces grotendeels die voor nieuwbouw.

Manager en specialist
Het Commissioningproces omvat diverse activiteiten (van controle, inspectie tot overdracht), wat is beschreven in een commissioningplan, uit te voeren door verschillende functionarissen. Het register maakt onderscheid tussen:

  • Commissioning Manager;
  • Commissioning Specialist;

De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het Commissioningplan en de -rapportage, stuurt het Commissioning team en accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde Commissioning-activiteiten.

Maatlat voor commissioners
De maatlat voor commissioners is terug te vinden op de website van de DBCA. Deze maatlat geeft duidelijkheid over de kerntaken van een commissioning functionaris, competenties, vooropleiding, vakkennis en ervaring.

Waarom dit register?
De DBCxA is in 2013 opgericht met als doel commissioning als efficiënte methode voor prestatieborging van gebouwen en woningen in Nederland te bevorderen. Hierin benoemde zij als belangrijke redenen onder meer het voldoen aan de verwachtingen van de eigenaar, en om de betrouwbaarheid van systemen en apparatuur te verbeteren alsmede de (energie)prestaties van gebouw en installaties.

Waar het primaire belang oorspronkelijk voornamelijk gericht was op het toetsen van prestatie eisen bij nieuwbouwprojecten is commissioning ook steeds meer van waarde in het bewaken van prestatie eisen in het technisch beheer van gebouwen en installaties. Dit past prima in de doelstelling van Sertum om het niveau van vastgoedonderhoud en technisch beheer continu te verbeteren.

Over Sertum
Sertum is hét register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed.

In het Sertum register vindt u de erkende deskundigen op het gebied van vastgoedonderhoud en beheer met de specifieke kennis en ervaring die u zoekt.

Sertum-erkende onderhoudsdeskundigen zijn bewezen vakbekwaam. Samen met opleiders, brancheverenigingen en onafhankelijke derden wordt bepaald welke kennis een adviseur, coördinator of inspecteur moet hebben om u professioneel van dienst te kunnen zijn. Pas na de succesvolle afronding van de juiste opleidingen ontvangt de deskundige zijn erkenning. Om registratie te kunnen continueren zijn alle geregistreerden om verplicht om deel te nemen aan het programma van permanente educatie dat jaarlijks aangeboden wordt. De jaarlijkse update van de kennis en toepassing van wet- en regelgeving maakt hier onder meer deel van uit.

Registreren als commissioner
Registreren als onafhankelijk commissioner (Specialist of Manager) is mogelijk bij SERTUM, meer over de competenties etc. vindt u in de maatlat voor commissioners. Geïnteresseerd om de commissioning cursus te volgen? Informatie over deze cursus kunt u opvragen bij TVVL.