Algemene deelnamevoorwaarden en gedragsregels fhi.nl

Laatste wijziging: 1 januari 2022

Fhi.nl (Voorheen FHI Digitale Service) is een activiteit van FHI, federatie van technologiebranches. FHI hanteert deelname-voorwaarden en gedragsregels voor fhi.nl. Als deelnemer van fhi.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden en regels. Deze voorwaarden zijn opgesteld door FHI. Noch FHI, noch haar bestuur is verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of niet handelen van de deelnemers. Niets uit deze voorwaarden mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHI.
FHI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen worden voor de deelnemer kenbaar gemaakt via de website van FHI met vermelding van de datum. Het is daarom aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden en gedragsregels te controleren op wijzigingen.

1. Doelstelling

Fhi.nl is een online activiteit van FHI voor het online profileren van leden (en niet-leden) van FHI. De missie van fhi.nl is hét platform op internet te zijn voor het vinden van informatie, instrumentatie, en aanverwante producten voor de industrie, laboratoria, wetenschap en de zorg in Nederland. Dit online platform bestaat uit www.fhi.nl en aan FHI gelieerde websites. Het online platform stelt engineers en inkopers in staat om snel de juiste productgroepen, leveranciers en fabrikanten te vinden en kennis op te doen. Deelnemers kunnen uitsluitend ondernemingen zijn, actief op het gebied van industriële elektronica, gebouw automatisering, industriële automatisering, laboratorium technologie. Deelname door natuurlijke personen is uitgesloten.

2. Registratie en de overeenkomst

De overeenkomst houdt in dat FHI, tegen betaling van de deelnamekosten, online digitale services ter beschikking stelt aan de deelnemer. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst. De deelnemer verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het deelnameformulier te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. FHI behoudt zich het recht voor, deelnemers die naar haar oordeel niet in het deelnemersprofiel en/of de doelstelling van FHI Digitale Service passen, te weigeren voor deelname.

3. Aanmelden en Opzeggen

Inschrijving voor deelname aan fhi.nl kan uitsluitend geschieden door middel van het (online) Deelnameformulier fhi.nl. Deelname wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. U kunt tot 31 december downgraden (ook naar het gratis profiel). Wanneer u het downgraden tijdens het lopende kalenderjaar doorvoert, passen wij het bedrag per 1 januari van het volgende kalenderjaar aan.
Opzegging kan gebeuren per e-mail aan: digitaleservice@fhi.nl Het is mogelijk om gedurende de looptijd van overeenkomst aanvullende services af te nemen. Het deelnamebedrag verbonden aan de afgenomen services wordt voor het lopende kalenderjaar pro rato in rekening gebracht. FHI behoudt zich het recht voor ieder jaar de deelnamekosten aan te passen met inachtneming van een termijn van vier maanden.

4. Inloggegevens

De deelnemer ontvangt van FHI een inlogcode, waarmee toegang wordt verkregen tot een beschermde onderhoudspagina. De deelnemer is verplicht zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Bij (het vermoeden van) misbruik van de inloggegevens is de deelnemer verplicht hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij FHI via digitaleservice@fhi.nl

5. Onderhoudspagina

Binnen de onderhoudspagina kan de deelnemer (bedrijfs)gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen. De functionaliteiten van de onderhoudspagina kunnen per deelnemer verschillend zijn, afhankelijk van de aanvullende service(s) die de deelnemer afneemt.

6. Bedrijfsvermelding en opties fhi.nl

In de onderhoudspagina beheert de deelnemer zijn bedrijfsvermelding en de aanvullende services.
Naast de (gratis) bedrijfsvermelding kan de deelnemer kiezen voor de volgende betaalde aanvullende services:

  • Basisprofiel
  • Uitgebreid profiel (dit pakket is sinds januari 2021 kosteloos voor leden van de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie)
  • Logo
  • Plaatsen van een vacature.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Via de onderhoudspagina doorgevoerde wijzigingen van de bedrijfsvermelding (en aanvullende services) zijn direct zichtbaar voor bezoekers van fhi.nl en aan FHI gelieerde websites.

7. Gedragsregels

Om het gebruik van fhi.nl in goede banen te leiden, heeft FHI een aantal regels opgesteld:

  • Instructies van FHI dienen opgevolgd te volgen;
  • Deelnemers mogen geen gegevens vermelden waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) van derden;
  • Deelnemers mogen uitsluitend berichten plaatsen op een manier die respectvol is voor andere deelnemers van fhi.nl;
  • Deelname mag niet strijdig zijn met of aanzetten tot handelingen in strijd met de wet, regelgeving of goede zeden.

8. Bevoegdheden en rechten FHI.nl

FHI is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg tekst-, foto-, beeld-, video-, en/of ander materiaal per direct van de websites van fhi.nl te wijzigen of te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van FHI in strijd is met gedragsregels, de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. FHI is eveneens te allen tijde bevoegd om deelnemers die in strijd handelen met deze deelnamevoorwaarden en de gedragsregels, naar het uitsluitend oordeel van FHI, de verdere toegang tot c.q. deelname aan fhi.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

9. Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van fhi.nl geschiedt geheel op eigen risico. FHI is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met de inhoud, het gebruik en/of de werking van de websites van FHI. De deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem wordt geplaatst geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. De deelnemer vrijwaart FHI ter zake van vorderingen van derden.

10. Geschillen

Op het gebruik van fhi.nl, waarop onderhavige deelnamevoorwaarden en gedragsregels van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
FHI onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen tussen deelnemers onderling (en met derden), waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten.
Alle geschillen met FHI, naar aanleiding van de deelname op welke wijze dan ook aan fhi.nl, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.