Keurmerk kan gecertificeerd onderhoud in zorg veiligstellen

keurmerk GOZ

FHI Medische Technologie heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van het keurmerk GOZ (Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector – keurmerkgoz.nl). Dit keurmerk stelt duidelijke eisen aan zowel de organisatie die in op opdracht van de zorginstelling onderhoudswerkzaamheden uitvoert alsmede aan de kennis en vaardigheden van de individuele technici die het onderhoud uitvoeren. De branche beoogt hiermee de kwaliteit van service en onderhoud op sectorniveau beter te borgen en zorginstellingen (en Inspectie) een tool in handen te geven die zekerheid biedt over de kwaliteit van de ingehuurde service organisatie. Voorts beoogt de branche via een uniform pasjessysteem de ontstane bureaucratie rondom de bewijsvoering over bevoegd en bekwaam, in te dammen.

Zorginstellingen moeten voldoen aan het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast brengt de Medical Device Regulation, die in mei 2017 van kracht is geworden, nieuwe verplichtingen in de keten met zich mee. Zowel vanuit de wet als vanuit het convenant worden eisen gesteld aan technisch onderhoud.

Wildgroei onderhoudsbedrijven

In de afgelopen jaren is een wildgroei ontstaan aan onderhoudsbedrijven. Bij het aanbieden en uitvoeren van technisch onderhoud wordt regelmatig afgeweken van de onderhoudsprotocollen zoals deze conform de Medical Device Directive (of de Medical Device Regulation) zijn vastgelegd. Voor zorginstellingen is het nauwelijks te beoordelen of ingeschakelde externe bedrijven en technici daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn en ook werken conform de juiste procedures.

Het keurmerk GOZ en het bijbehorende uniforme pasjessysteem voor Service Technici brengt daar verandering in. Het keurmerk sluit naadloos aan op het Convenant Medische Technologie en de Wkkgz. Voorts borgt het keurmerk GOZ dat, met betrekking tot technisch onderhoud, aan alle vereisten van de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) is voldaan.

In overleg en afstemming met verschillende koepelorganisaties en stakeholders is een brede werkgroep van FHI lidbedrijven momenteel bezig met de ontwikkeling en opzet van het GOZ-project. Binnenkort start een eerste pilot met enkele bedrijven en ziekenhuizen. Eind Q2 2020 zal het keurmerk GOZ volledig operationeel zijn. De voortgang van het project is te volgen op keurmerkgoz.nl.

Voor vragen over het keurmerk GOZ kunt u contact opnemen met FHI Medische Technologie.