De gevaren van blootstelling aan stoffen op de werkvloer

De gevaren van blootstelling aan stoffen op de werkvloer Door: FHI, federatie van technologiebranches

Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan stoffen op het werk. Het actieprogramma ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ moet daar iets aan doen. Henri Géron van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat tijdens LabSafety dieper in op dit onderwerp.

Door: Dimitri Reijerman

Naast de duizenden sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werkvloer worden er jaarlijks ook ruim 14.000 beroepsziektes vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Een actuele casus op dit moment is de onrust die is ontstaan rondom het gebruik van het kankerverwekkende Chroom-6 (Cr-6), onder andere in spuitcabines bij Defensie en op een NS-werkplaats in Tilburg.

Géron zal Chroom 6 aanhalen tijdens zijn lezing in de hoop meer duidelijkheid te scheppen: “De doelstelling is om eenduidige en feitelijke informatie over Cr-6 aan te dragen om ongerustheid te voorkomen, maar ook door bewustwording te verbeteren over wanneer Cr-6 vrij kan komen en om handelingsperspectief te bieden: wat kun je doen om blootstelling te voorkomen? Er is inmiddels een Factsheet Cr-6 gepubliceerd. We zullen Cr-6 benoemen in een radiospot en aandacht besteden in de nieuwsbrief om het risicobewustzijn te vergroten. De discussie over 'hoe veilig om te gaan met' zullen we via bijeenkomsten stimuleren zodat niet eenieder het wiel opnieuw uit hoeft te vinden.”

In een breder verband is SZW sinds 2018 volop bezig met de campagne ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Géron: “Doel is om de bewustwording van de blootstelling en de gevaren van gevaarlijke stoffen te vergroten bij werkgevers en werknemers. We doen dat in samenwerking met uiteenlopende partijen - Focal Point (FoP), branches, bedrijven, Arbo-professionals, kennisinstituten - door de urgentie aan te geven, kennis te verzamelen en weer te verspreiden.  Ook bieden we ondersteuning op sectorniveau voor de ontwikkeling en implementatie van veilige werkwijzen en door kennisontwikkeling te stimuleren.”

Brede scope

Meerdere bedrijfstakken vallen onder de scope van de campagne: “We richten ons op prioritaire sectoren als de bouw, metaal en landbouw”, zegt Géron. De voorbeelden en casuïstiek die we behandelen zijn vaak uit die omgevingen, maar ook weer niet exclusief. 'Goede voorbeeld'-verhalen worden via de nieuwsbrief goed gelezen. We hebben ook netwerkpartners aan het programma verbonden (branches en beroepsgroepen) waarmee we samen met het FoP regelmatig inhoudelijk informatie uitwisselen. We behalen de resultaten die we ons hebben voorgenomen, dus op het niveau van activiteiten. Of daardoor meer bewust wordt gewerkt en er als gevolg daarvan minder beroepsziekten ontstaan, is niet vast te stellen. Zeker vanwege het feit dat 70 tot 80% van de beroepsziekten zich na de pensioenleeftijd openbaren.”

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, probeert SZW ook andere paden te bewandelen door te innoveren in de communicatie. Géron: “We ontwikkelen bijvoorbeeld een serious game met hetzelfde doel als het programma en proberen daarmee de discussie op de werkvloer meer richting het ‘hoe’ te sturen. Het is vaak een onderwerp dat niet of onvoldoende aan de orde wordt gesteld. Het gaat vaak over het ‘wat’. Daarnaast, van een geheel andere orde, zetten we met TNO verdere stappen naar de doorontwikkeling van fijnstof-sensoring.”

Géron hoopt dat de boodschap, hoewel vele malen herhaald, toch goed blijft hangen bij zijn toehoorders op LabSafety: “Omdat, ondanks dat men het eigenlijk wel weet, toch weer zorgvuldiger met gevaarlijke stoffen in het laboratorium werkt. Het is daarmee dus een kwestie van herhalen van de boodschap en op de mogelijke consequenties wijzen als dat wordt nagelaten.”

U kunt de lezing van Henri Géron bezoeken door u aan te melden voor het LabSafety event.