Lid worden

Lid zijn van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering betekent dat u een sterke organisatie achter uw bedrijf heeft staan. Een organisatie die opkomt voor de belangen van uw onderneming, die u informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een compleet pakket van diensten en activiteiten aanreikt.

Als lid van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan één of meer van de werkgroepen die binnen de branche bestaan.

Een voorwaarde voor het lidmaatschap is dat uw bedrijf actief is met het produceren en/of in Nederland op de markt brengen van één of meer producten en/of diensten die zijn gedefinieerd binnen het programma van de brancheorganisatie.

Contributie

Om lid te worden betaalt u een eenmalig bedrag van € 1.250,- als entreegeld. Dit bedrag komt te vervallen indien u een verklaring ondertekent dat het bedrijf minimaal vier jaar lid zal blijven. De jaarlijkse contributie is gedifferentieerd naar bedrijfsgrootte (op basis van het aantal FTE).

Schaal Aantal medewerkers (fte) Contributie in euro’s
1. 0 t/m 9 € 1.403, –
2. 10 t/m 25 € 2.168, –
3. > 25 € 2.933, –

Deze bedragen zijn exclusief BTW en verplichte contributiebijdrage MKB-Nederland
(€ 137). Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van MKB-Nederland.

Procedure

Indien uw organisatie lid wil worden van FHI, dient u het aanvraagformulier lidmaatschap volledig in te vullen. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het branchebestuur. Indien er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap wordt geuit, wordt uw onderneming ingeschreven in het ledenregister.

Digitale aanvraagformulier voor lidmaatschap:

Aanvraagformulier lidmaatschap Gebouw Automatisering

Speciale regeling voor starters en ZZP-ers

Een speciale regeling geldt voor (indien aantoonbaar):
– ZZP-er: geen entreegeld, 50% contributie; geen stemrecht (‘contribuant’)
– Starter: eerste lidmaatschapsjaar 50% contributie; entreegeld spreiden over twee of drie jaar.

Een starter is een onderneming die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag voor eigen
rekening en risico een onderneming is begonnen. Deze regeling geldt uitsluitend voor ZZP-ers/starters die op uren x tarief diensten verkopen en/of produceren en waarvan vaststaat dat bestaande andere leden er belang aan hechten dat een dergelijke ZZP-er/starter lid wordt. Handelsfirma’s vallen hier buiten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI Gebouw Automatisering ontvangen, dan kunt u dat opvragen door te mailen naar Wendy Debets of u kunt bellen naar: (033) 465 75 07.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de FHI-branches loopt per kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn gehanteerd wordt – conform de statuten van de branchevereniging – van drie maanden per einde kalenderjaar. Dat betekent dat een opzegging uiterlijk op 30 september bij ons binnen moet zijn. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (FHI, federatie van technologiebranches; t.a.v. de ledenadministratie; Leusderend 12, 3832 RC Leusden).

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat met het beëindigen van het lidmaatschap ook uw recht vervalt op de vele ledenvoordelen van FHI, zoals de collectieve premiekortingen bij HBR Brancheverzekeringen, korting op deelname aan door FHI georganiseerde evenementen, gebruik van FHI-algemene voorwaarden, FHI-RAO, etc.