Missie & Visie

Missie:

Samenwerking versterken en het verbinden van specialisten op het kennisvlak van gebouwautomatisering.

Visie

Het bij elkaar brengen van, en dé verbindende schakel zijn van specialisten op het gebied van gebouwautomatisering. Het aanspreekpunt als het om gebouwautomatisering gaat!

Business Cases

De brancheorganisatie beschrijft business cases waarin duidelijk wordt hoe gebouwautomatisering bijdraagt aan financiële middenlange termijn doelstellingen van alle betrokken stakeholders en tegelijk aan doelstellingen die gebaseerd zijn op maatschappelijke ontwikkelingen waartoe bijvoorbeeld beoordelingsmethodieken zoals BREEAM zijn ontwikkeld.

Alle leden van de brancheorganisatie dienen zich te conformeren aan de uitgangspunten die in dit kader gezamenlijk binnen de brancheorganisatie worden geformuleerd. Na publicatie zijn de leden aanspreekbaar op hun integriteit.

Interne Community

De brancheorganisatie bouwt en onderhoudt een interne community van leden uit de verschillende groepen van bedrijven die samen de primaire waardeketen van gebouwautomatisering vormen. De brancheorganisatie realiseert dit primair via het organiseren van kwartaalbijeenkomsten van leden, eventueel samen met groepen van externe stakeholders.

Tevens bouwt de federatie aan een onine community; FHI.nl. Leden van FHI hebben gratis toegang tot FHI.nl.

Marktontwikkeling

De brancheorganisatie organiseert netwerkbijeenkomsten met relevante doelgroepen en met stakeholders in de markt, ter stimulering van de marktontwikkeling van gebouwautomatisering en ten gunste van de leden in het bijzonder. Deze bijeenkomsten kunnen fysiek, virtueel danwel in samenwerking met andere partijen plaatsvinden, volledig voor rekening en risico van de brancheorganisatie.

Maatschappelijke doelstellingen

De brancheorganisatie publiceert relevante artikelen waarin de mogelijkheden in relatie tot functionaliteit, comfort, financiële en maatschappelijke doelstellingen worden belicht.

Kwaliteitsniveau

De brancheorganisatie onderneemt samen met relevante partijen actie om kennis en kunde met betrekking tot de relevante technieken en toepassingen op een hoger niveau te brengen en te houden.

De brancheorganisatie stimuleert een hoog kwaliteitsniveau van de leden door bijvoorbeeld het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsverbeterende maatregelen, hulpmiddelen en instructies ter verbetering van de interactie tussen lidbedrijven en hun afnemers.

Zusterorganisaties

LonMark / BACnet integraal lidmaatschap van alle leden, met behoud van eigen identiteit van de ‘special intrest group’ naar behoefte. Ter beoordeling van de ledenvergadering kunnen andere ‘special intrest group’ gemeld worden.